Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CHP trading s. r. o. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2021

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) podnikatele – obchodní společnosti CHP trading s. r. o., IČ: 077 30 047, se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (dále jen „CHPT“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží, poskytování služeb a zhotovení díla, kde CHPT vystupuje na straně jedné jako prodávající, dodavatel či zhotovitel a zákazníků v postavení spotřebitelů ve smyslu § 419 občanského zákoníku na straně druhé.
  2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti vznikající ze smluv kupních, smluv o dílo, smluv o servisní službě jakož i nepojmenovaných smluv (dále též všechny společně jen jako „Smlouvy“) uzavíraných mezi CHPT a spotřebiteli.
  3. Na smlouvy, které s CHPT uzavírá podnikatel či jeho zástupce ve smyslu § 420 a následujících občanského zákoníku, se tyto VOP neuplatní.
  4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, jejíž smluvní stranou je CHPT na straně jedné a spotřebitel na straně druhé.
  5. VOP jsou uvedeny na zadní straně Smlouvy nebo jsou k ní jiným způsobem připojeny, příp. Smlouva obsahuje odkaz na ně a jejich konkretizaci. Uzavřením Smlouvy smluvní strany stvrzují, že se s VOP seznámily a s těmito souhlasí.
  6. Odchylná ujednání ve Smlouvě či v jejím dodatku mají vždy přednost před ustanovením VOP.
  7. Podmínky a vztahy VOP ani Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
  8. Znění VOP je CHPT oprávněna měnit či doplňovat, tímto nejsou dotčena práva a povinnosti, vzniklé v souladu se stávajícími VOP.
    
 2. Definice
  1. Pro účely Smlouvy a VOP se pod níže uvedenými pojmy rozumí následující:
  2. „Spotřebitel“ - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. „Podnikatel“ – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá Smlouvy, související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely VOP také CHPT.
  4. „Kupující“/„Objednatel“ - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s CHPT. „Kupující“/„Objednatel“ se řídí VOP v rozsahu, v jaké se ho týkají, tedy Kupující ve vztahu ke smlouvě kupní, Objednatel ve vztahu ke smlouvě o dílo, příp. ke smlouvě servisní. Pro účely VOP také Spotřebitel.
  5. „Prodávající“/„Zhotovitel“ - Pro účely VOP je jím CHPT.
  6. „Kupní smlouva“ - smlouva o koupi Zboží, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím. Příslušná Kupní smlouva je tvořena vlastním textem a těmito VOP. Kupní smlouva může být uzavřena za použití jiných prostředků komunikace na dálku, v podnikatelských prostorech Prodávajícího nebo i mimo prostor obvyklý pro podnikání Prodávajícího.
  7. „Smlouva o dílo“ – smlouva, kterou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Příslušná Smlouva o dílo je tvořena vlastním textem a těmito VOP.
  8. „Servisní smlouva“ – smlouva, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele, provádět pro Objednatele pravidelnou údržbu, servisní práce, odstraňování poruch a technické zásahy na věci, blíže specifikované v Servisní smlouvě, a dle plánu údržby, jenž tvoří přílohu Servisní smlouvy.
  9. „Zboží“ - výrobky Prodávajícího nebo jiných osob, specifikované v Kupní smlouvě, včetně příslušenství.
  10. „Dílo“ – zhotovení určité věci, nespadá-li pod Kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava určité věci, nebo činnost s jiným výsledkem, jak je blíže vymezeno ve Smlouvě o dílo, v jejích dodatcích nebo v její příloze, v souladu s cenovou nabídkou, jež je přílohou Smlouvy o dílo.
  11. „Servisní činnost“ – pravidelná údržba, servisní práce a technické zásahy.
  12. „Cena“ – kupní cena, cena za zhotovení Díla, cena za Servisní činnost
    
 3. Dodání Zboží, zhotovení Díla, poskytování Servisní činnosti
  1. Prodávající / Zhotovitel je povinen dodat Zboží, zhotovit Dílo nebo poskytnout Servisní činnost v termínu určeném Smlouvou či dodatkem k takové Smlouvě, příp. v časovém harmonogramu. Je-li třeba součinnosti Kupujícího / Objednatele (zejména předání potřebných podkladů, zpřístupnění prostor, jiná kooperace) a tento potřebnou součinnost neposkytne, doba, po kterou součinnost neposkytne, se do stanoveného termínu dodání / zhotovení nezapočítává. Do stanoveného termínu se též nezapočítává doba, po kterou trvá překážka, způsobená vyšší mocí (nepředpokládaná nebo neodvratitelná událost, nezávislá na lidské vůli).
  2. Prodávající / Zhotovitel je povinen dodat Zboží, zhotovit Dílo nebo poskytnout Servisní činnost v místě a způsobem, popsaným ve Smlouvě, není-li stanoveno jinak, v běžném provedení a běžné kvalitě.
  3. Kupující / Objednatel je povinen bezodkladně zkontrolovat dodané Zboží, Dílo či poskytnutou Servisní činnost, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
  4. V případě, že Prodávající / Zhotovitel nebude moci dodat Zboží, zhotovit Dílo či realizovat Servisní služby ve lhůtách, sjednaných ve Smlouvě nebo v jejím dodatku, z důvodu na straně Kupujícího / Objednatele, prodlouží se lhůta k plnění Prodávajícího / Zhotovitele o celou dobu, po kterou překážky trvaly, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
  5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s platnými právními předpisy, Smlouvou o dílo a jejími přílohami, případně Cenovou nabídkou anebo projektovou dokumentací. Zhotovitel je oprávněn k provedení Díla užít subdodavatele.
    
 4. Cena a platební podmínky
  1. Pokud není dohodnuto jinak, sjednaná Cena za dodání Zboží, zhotovení Díla či poskytování Servisní činnosti, uvedená v příslušné Smlouvě či v jejím dodatku neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH).
  2. Specifikace Ceny je sjednána ve Smlouvě.
  3. Cena bude Kupujícím / Objednatelem hrazena na základě samostatného daňového dokladu – faktury, se splatností na této faktuře uvedené. Cena může být hrazena na etapy, pokud je tak ve Smlouvě výslovně sjednáno, jinak vždy jednorázově.
  4. Platební povinnost Kupujícího / Objednatele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka připsána ve prospěch účtu Prodávajícího / Zhotovitele, u peněžního ústavu, identifikovaného v záhlaví daňového dokladu – faktury.
  5. V případě prodlení Kupujícího / Objednatele se splněním povinnosti, uhradit ve Smlouvě sjednanou Cenu, je Kupující / Objednatel povinen zaplatit Prodávajícímu / Zhotoviteli vedle úroku z prodlení v zákonné výši také smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Uhrazením úroku z prodlení a smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
    
 5. Doba a místo dodání
  1. Dílo bude dodáno v místě a době, určené Smlouvou o dílo. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven zápis o předání Díla (dále jen „Předávací protokol“). Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami, musí být výslovně uvedeny. Pokud Dílo bude v době předání vykazovat drobné vady či nedodělky, které nebudou bránit jeho užívání, dohodne Objednatel se Zhotovitelem termíny, ve kterých budou vady či nedodělky odstraněny. Tyto drobné vady či nedodělky, přičemž povahu vad a nedodělků Díla určuje Zhotovitel, nebrání převzetí Díla, ani úhradě sjednané Ceny Díla nebo její části.
  2. Objednatel se zavazuje sjednané místo Zhotoviteli zpřístupnit po celou dobu trvání Smlouvy o dílo, a to v rozsahu potřebném pro řádnou realizaci Díla. Po dobu realizace Díla se Objednatel zavazuje zdržet jakékoli manipulace s Dílem a zavazuje se jej chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.
  3. Objednatel umožní Zhotoviteli po dobu trvání Servisní smlouvy vstup do objektu a do prostorů s provozem přímo souvisejících (o každé návštěvě může být proveden záznam) a vytvoří podmínky pro řádné provedení Servisní činnosti.
  4. Zboží bude odevzdáno Kupujícímu na adrese, uvedené v Kupní smlouvě, nebo formou osobního odběru Kupujícím.
  5. V případě doručení na adresu je místem dodání dostatečně určitá adresa, uvedená Kupujícím v Kupní smlouvě. Kupující v Kupní smlouvě uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě Zboží, zejména jeho jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu místa doručení. Není-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, je doručení na adresu zpoplatněno. Změna údajů, uvedených v Kupní smlouvě, není po jejím uzavření možná.
  6. V případě osobního odběru je místem dodání sídlo Prodávajícího na adrese: Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, nebo jiná adresa, uvedená v Kupní smlouvě. Prodávající splní povinnost odevzdat Zboží Kupujícímu tak, že Kupujícímu umožní nakládat se Zbožím v dohodnutém místě plnění. O možnosti vyzvednout Zboží bude Prodávající Kupujícího informovat. Kupující je povinen si takto dodané Zboží vyzvednout do 7 (sedmi) dní ode dne potvrzení Prodávajícího, že Zboží je připraveno k vyzvednutí.
  7. Prodávající je povinen odevzdat Zboží v době uvedené v Kupní smlouvě. Pokud tato doba není v Kupní smlouvě uvedena, pak odevzdá Zboží bez zbytečného odkladu s přihlédnutím ke svým organizačním a technickým možnostem.
  8. Prodávající je oprávněn zadržet Zboží v případě, že Kupující má vůči němu jakýkoliv dluh po termínu splatnosti.
  9. Kupující je povinen Zboží odevzdané Prodávajícím převzít v místě a době plnění. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost, potřebnou k řádnému splnění závazku Prodávajícího, odevzdat Kupujícímu Zboží v souladu s Kupní smlouvou.
  10. V případě, že Kupující poruší povinnost součinnosti a/nebo povinnost převzít Zboží a v důsledku toho Prodávající neodevzdá Kupujícímu Zboží v souladu s Kupní smlouvou, nejde o porušení Kupní smlouvy Prodávajícím. V takovém případě bude Zboží Prodávajícím uskladněno na náklady Kupujícího. Náklady na skladování činí částku ve výši 0,1 % z kupní ceny neodebraného zboží bez DPH, za každý započatý den skladování. Náklady skladování uhradí Kupující Prodávajícímu na základě jím vystaveného daňového dokladu - faktury. Prodávající je povinen o uskladnění Zboží Kupujícího vyrozumět. Prodávající je zároveň oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
  11. V případě, kdy přepravu Zboží zajišťuje Prodávající a kdy bude tato přeprava zrušena z důvodu na straně Kupujícího a/nebo nedojde k převzetí Zboží z důvodu na straně Kupujícího, pak je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu vzniklé škody v plné výši, včetně nákladů za opakované dodání.
  12. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto okamžitě písemně vytknout Prodávajícímu. Dále je Kupující povinen provést bezodkladně po dodání Zboží jeho prohlídku a přesvědčit se o vlastnostech, množství a jakosti Zboží.
  13. Kupující je povinen uplatnit u Prodávajícího vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo ji při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit mohl, a to postupem podle Reklamačního řádu pro spotřebitele, platného ke dni uzavření Kupní smlouvy.
    
 6. Vlastnické právo a nebezpečí škody
  1. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny a odevzdáním Zboží Kupujícímu.
  2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho odevzdání Prodávajícím a převzetí Kupujícím.
    
 7. Odstoupení spotřebitele od Smlouvy, uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory podnikatele, obvyklé pro jeho podnikání
  1. Tento článek VOP se stahuje na Kupní smlouvu a na Servisní smlouvu, nikoli však na Smlouvu o dílo.
  2. Spotřebitel bere na vědomí, že v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku nemůže od Smlouvy odstoupit. Jedná se zejména o případ smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost, smlouvě o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  3. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů a) ode dne uzavření Smlouvy, b) ode dne převzetí Zboží, pokud se jedná o Kupní smlouvu, c) ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, pokud je dodáváno několik druhů Zboží nebo dochází k dodání několika částí, nebo d) ode dne převzetí první dodávky Zboží, pokud jde o Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná, opakovaná dodávka Zboží.
  4. Odstoupení od Smlouvy musí být CHPT odesláno ve lhůtě, podle bodu předchozího VOP. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář, který je přílohou VOP. Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu CHP trading s. r. o., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, příp. na adresu info@chptrading.cz. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku VOP se Smlouva ruší s účinky ex tunc (od počátku).
  5. Kupující zašle nebo předá Zboží na adresu: CHP trading s. r. o., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy; v případě odstoupení od Kupní smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží.
  6. Následně CHPT vrátí peněžní prostředky, přijaté od Spotřebitele, do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Spotřebitele přijal.
  7. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží prodávajícímu odeslal.
  8. Kupující nese odpovědnost za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  9. V případech, kdy má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je CHPT také oprávněna kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí CHPT Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
    
 8. Záruka za jakost a práva z vadného plnění
  1. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v množství, jakosti a provedení, sjednaném v Kupní smlouvě.
  2. Práva z vadného plnění, záruka za jakost Zboží a reklamační procedura jsou upraveny v Reklamačním řádu pro spotřebitele, platném ke dni uzavření Kupní smlouvy.
    
 9. Ostatní ustanovení
  1. V souvislosti s uzavřením Smlouvy dojde ze strany CHPT ke zpracování osobních údajů Spotřebitele. Právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 nařízení GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Spotřebitel, jakožto subjekt údajů. Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na internetových stránkách www.chpgroup.cz, v sekci „Ochrana osobních údajů“.
  2. Spotřebitel není oprávněn postoupit nebo zastavit jakékoliv své pohledávky ze Smlouvy, a to ani zčásti, na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu CHPT. Spotřebitel není oprávněn postoupit Smlouvu, a to ani zčásti, na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu CHPT. Spotřebitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své započitatelné pohledávky vůči CHPT.
  3. Spotřebiteli může být doručováno na elektronickou adresu Spotřebitele, uvedenou ve Smlouvě.
    
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
  2. Vylučuje se použití § 1744 občanského zákoníku ve vztahu k procesu uzavření Smlouvy, dále se vylučuje použití § 557 občanského zákoníku.
  3. Ukáže-li se kdykoli v budoucnu některé z ustanovení Smlouvy neplatným, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
  4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí výhradně českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Informace o vyřizování stížností Spotřebitele a o řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v Reklamačním řádu pro spotřebitele, platného ke dni uzavření Smlouvy.
  6. Spory, které vyplynou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se smluvní strany pokusí řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny u soudu, věcně a místně příslušnému CHPT.
  7. Spotřebitel bere na vědomí, že projevuje výslovný souhlas s těmito VOP, se kterými se řádně seznámil a porozuměl jim.
  8. Smluvní strany považují informace, týkající se Smlouvy a s touto související, za informace důvěrné, které jsou ve smyslu § 504 občanského zákoníku považovány za obchodní tajemství, a zavazují se je proto chránit před jejich zneužitím.
  9. Ujednání Smluv, odchylná od VOP, se použijí přednostně.
  10. CHPT je oprávněna VOP kdykoliv jednostranně změnit. Změna VOP nemá vliv na Smlouvy, uzavřené v době platnosti předchozího znění VOP.
  11. Dnem vstupu v platnost těchto VOP, pozbývají platnosti předchozí verze a předchozí znění VOP pro Spotřebitele.